Rozmowa z Pawłem Chorążym

Warszawa, 13 czerwca 2015 r.

Rozmowa z Pawłem Chorążym, Dyrektorem Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (MIiR).

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

W programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, zarządzanym przez MIiR, część środków została przeznaczona na organizowanie przez gminy konsultacji społecznych w zakresie dokumentów związanych z planowaniem przestrzennym. Jest to coś zupełnie nowego, co nie było dotychczas objęte finansowaniem ze środków unijnych. Dlaczego zdecydowano się na wspieranie takich działań?

pawel chorazy   Paweł Chorąży:

Kwestie związane z planowaniem przestrzennym mają bezpośredni wpływ na tak istotne zagadnienia jak wzrost konkurencyjności gospodarek, zrównoważony rozwój, niskoemisyjność. Bez realnych i skutecznych działań w tym obszarze, nie uda się osiągać założonych celów. Natomiast zwrócenie uwagi na aspekt partycypacyjny planowania przestrzennego ma gwarantować jak najwyższą jakość i akceptację społeczną dla prowadzonych działań. To jak kształtowana jest przestrzeń, stanowi też jeden z głównych czynników integrujących lokalne społeczności.

 Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

Czy uważa Pan, że takie wsparcie mogłoby przynieść korzyści dla Żoliborza Południowego i czy władze miasta i dzielnicy mogłyby z niego skorzystać? Właściwie kto mógłby się ubiegać o środki na ten cel – dzielnica czy miasto?  

pawel chorazy   Paweł Chorąży:

W trzecim kwartale 2015 roku zostanie ogłoszony konkurs na projekty wspierające procesy konsultacji społecznych prowadzone przez gminy w obszarze zagospodarowania przestrzennego. Operatorami mogą być organizacje pozarządowe, posiadające doświadczenie we wspieraniu konsultacji oraz wiedzę o procesach tworzenia planowania przestrzennego. To operator sfinansuje cały cykl w wybranych przez siebie gminach i wspomoże je nie tylko w zakresie organizacji procesu konsultacyjnego, ale też w kwestiach dotyczących specyficznych zagadnień związanych z planowaniem przestrzennym. Aby zwiększyć swoje zasoby, może współpracować z organizacjami urbanistów/planistów lub zatrudnić takie osoby do projektu.

Konkurs ma charakter pilotażu. Kryteria zostaną sformułowane w sposób zapewniający  udział gminom o zróżnicowanym profilu przestrzennym, demograficznym i strukturalnym. Ze względu na podział kompetencji pomiędzy miasto i dzielnice w przypadku Warszawy, decyzje o udziale w projekcie i wytypowaniu poszczególnych terenów będą zapadały zapewne na poziomie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie bądź planowanie podjęcia uchwały o tworzeniu lub zmianie planu zagospodarowania dotyczącego danego terenu. Wymóg ten jest związany z koniecznością przełożenia działań w projekcie na końcowy efekt w postaci planu.

Korzyścią dla gminy jest przede wszystkim gromadzenie wiedzy na temat oczekiwań społecznych związanych z planowaniem przestrzennym. To także możliwość wykorzystania środków pochodzących z grantu na pogłębione analizy i ekspertyzy – pomocne np. przy podjęciu decyzji, udział ekspertów w spotkaniach, wykorzystanie atrakcyjnych form współpracy (narzędzi konsultacji), a także wzrost doświadczenia urzędników w prowadzeniu konsultacji przy wsparciu specjalistów z zewnątrz.

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

Mieszkańcy nie mogą się doczekać sfinalizowania procesu planistycznego. Chcą wiedzieć czy obok ich bloku stanie wieżowiec bądź hotel i czy wreszcie doczekają się terenu publicznego pełniącego funkcję integracyjną, będącą miejscem rekreacji i wypoczynku. Mają wrażenie, że nie mają żadnego wpływu na ich miejsce zamieszkania oraz że władze miasta tak sterują procesem, aby planu nie uchwalić lub zrobić to bez uwzględnienia jakichkolwiek potrzeb mieszkańców. Czy stowarzyszenie mieszkańców mogłoby być partnerem projektu realizowanego przez miasto/ dzielnicę dot. konsultacji planu miejscowego aby czuwać nad sprawnym i realnym włączeniem społeczeństwa w proces planistyczny?

pawel chorazy   Paweł Chorąży:

Stowarzyszenie może być partnerem dla urzędników miejskich w realizacji projektu, a także być uczestnikiem konsultacji.

Planujemy, że konkurs zostanie ogłoszony w lipcu br. Wszelkie szczegóły z nim związane, w tym regulamin, zostaną ogłoszone na stronie internetowej resortu. Spodziewamy się, że w konkursie zostanie wyłonionych kilku projektodawców, którzy w tegorocznej edycji udzielą ok. 200 grantów. W 2019 r. ogłosimy kolejny konkurs – przewidujemy udzielenie grantów kolejnym 300 gminom.  

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

Dziękujemy za rozmowę.