Rozmowa z Jackiem Wojciechowiczem

12 lipca 2015 r.

Rozmowa z Jackiem Wojciechowiczem, Wiceprezydentem m. st. Warszawa.

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

Panie Prezydencie, jaką ma Pan wizję Żoliborza Południowego – jakby chciał Pan aby ta przestrzeń wyglądała za 5 lat?

wojciechowicz Jacek Wojciechowicz:

Trzeba pamiętać, że Żoliborz Południowy to obszar poprzemysłowy, od kilku lat podlegający intensywnym przekształceniom. Przesądzenia co do sposobu zagospodarowania tego obszaru zawarte zostaną w planie miejscowym. Uwzględniają one oczywiście istniejące już nowe obiekty. Ważnym elementem jest oś ulicy Rydygiera, która ma mieć swoją kontynuację do ulicy Powązkowskiej, co pozwoli połączyć ją z wjazdem na teren osiedla Żoliborz Artystyczny. Ulica ta będzie miała charakter ulicy lokalnej zapewniającej wygodną komunikację pieszą i rowerową, z dużą ilością zieleni. Jest to tym bardziej istotne, że partery budynków przeznaczamy na lokale usługowo- handlowe. Chcielibyśmy też wykorzystać ciągi bocznic kolejowych tak aby przekształcić je w zielone ciągi piesze. Nie zapominamy również o funkcjach oświatowych i ochrony zdrowia.

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

Jakie są kolejne etapy uchwalania MPZP na Żoliborzu Południowym?

wojciechowicz Jacek Wojciechowicz:

Problemem jest zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego gdzie ostatnio przeprowadziliśmy wraz ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich warsztaty projektowe. Dyskusja ujawniła różnorodność możliwych sposobów zagospodarowania tego ważnego miejsca. Będziemy dążyć do pogodzenia tych czasami sprzecznych kierunków tak aby uzyskać efekt w postaci placu miejskiego przyjaznego mieszkańcom. Taka wizja powinna pozwolić na stworzenie Żoliborza Południowego jako miejsca wyjątkowego, emanującego pozytywną energią.

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

Kiedy Pana zdaniem możemy spodziewać się wyłożenia planu?

wojciechowicz Jacek Wojciechowicz:

Jesienią chcielibyśmy spotkać się z Komisją Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Żoliborz aby omówić aktualny stan prac planistycznych. Jeśli uzyskamy pozytywna opinię Komisji będziemy mogli rozpocząć procedurę uzgadniania projektu planu zgodnie z wymogami ustawy planistycznej, a to otwierałoby nam możliwość wyłożenia projektu planu w I kwartale przyszłego roku.

Stowarzyszenie Nowy ŻoliborzNowy Żoliborz:

Co z terenami zielonymi. Na Żoliborzu południowym jest ich na prawdę bardzo mało. Czy możemy liczyć na uwzględnienie ich w planie?

wojciechowicz Jacek Wojciechowicz:

Będziemy się starać uwzględnić wszystkie możliwości tworzenia i zachowania terenów zielonych w obszarze planu.

Rozmawiał Mateusz Durlik.